රස කිල්දාරේ

මේ ගිම්හානයේ

නවාතැන් පහසුකම්

රැඳී සිටීමට ස්ථාන

නැරඹිය යුතු ස්ථාන

කළ යුතු දේ